Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Coenen Tegels & Natuursteen B.V., Gevestigd te Papenhoven aan de Julianalaan 27, 6124 AG. Showroom en magazijn aan de Parijsboulevard 275, 6135 LJ te Sittard. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid-Limburg onder het navolgende dossiernummer: 140.87796.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties met derden, zowel met particulieren als met ondernemingen. Onder transacties wordt met name verstaan aannemingsovereenkomst en koopovereenkomsten. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van verkoper c.q. aannemer, wordt bedoeld voornoemde Coenen Tegels & Natuursteen.

2. Eigendomsvoorbehoud: Geleverde goederen blijven eigendom van Coenen Tegels & Natuursteen totdat de principaal volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Coenen Tegels & Natuursteen heeft voldaan. Indien dezelfde soort goederen door Coenen Tegels & Natuursteen zijn geleverd, en een of meerdere facturen zijn onbetaald gebleven, dan worden de bij principaal nog aanwezige goederen als onbetaald beschouwd.
De principaal verplicht zich reeds nu voor alsdan zijn vorderingen, ontstaan uit doorlevering van de goederen of andere hoofde, waaronder natrekking, tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen aan Coenen Tegels & Natuursteen in eigendom tot zekerheid te cederen op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag.

3. Alle offertes en aanbiedingen hoe dan ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en exclusief B.T.W., tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
De overeenkomst is rechtsgeldig na ondertekening van de offerte c.q. opdrachtbon, maar kan door Coenen Tegels & Natuursteen teniet gedaan worden indien de door Coenen Tegels & Natuursteen opgenomen maten afwijken van de door principaal opgegeven maten.

3a. Meerwerk: Coenen Tegels & Natuursteen is steeds gerechtigd meerwerk in rekening te brengen met name indien de aard of de gesteldheid van het tegelwerk extra werkzaamheden met zich meebrengt c.q. indien de plaatsingsmogelijkheden zodanig zijn dat dit noopt tot extra montagewerk terwijl die mogelijkheden onvoorzienbaar waren.

4. Indien tussen de datum van aanbod zijdens Coenen Tegels & Natuursteen en de datum van acceptatie zijdens principaal, ook indien Coenen Tegels & Natuursteen een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering, door oorzaken buiten Coenen Tegels & Natuursteen een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is Coenen Tegels & Natuursteen bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert. Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst vergissingen, druk-, schrijf- of rekenfouten blijken, is Coenen Tegels & Natuursteen gerechtigd met aantoning van het nadelige verschil de overeengekomen prijs te corrigeren.

5. De bouwtijd c.q. levertijd of uitvoeringstermijn wordt door Coenen Tegels & Natuursteen zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Coenen Tegels & Natuursteen is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. De principaal heeft geen recht op enige schadevergoeding bij overschrijding van de opgegeven termijnen. Wegens overschrijding van de termijnen kan de principaal niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

6. In geval levering is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Coenen Tegels & Natuursteen bevoegd, indien binnen 2 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de termijn te noemen aan principaal binnen welke termijn de Coenen Tegels & Natuursteen aan principaal zal leveren. De principaal is verplicht om aan voornoemde termijnstelling zijdens Coenen Tegels & Natuursteen gevolg te geven. Bij gebreke van dien is Coenen Tegels & Natuursteen bevoegd om de goederen na het verstrijken van de gestelde termijn voor rekening - en indien het risico van de goederen nog bij Coenen Tegels & Natuursteen zou rusten - risico van principaal op te slaan, danwel de koopovereenkomst te annuleren, zulks ter keuze van Coenen Tegels & Natuursteen, en in beide gevallen desgewenst volledige betaling c.q. schadevergoeding te vorderen.

7. Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de principaal zijn bezwaren daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan Coenen Tegels & Natuursteen meldt. Ook al meldt de principaal tijdig aan Coenen Tegels & Natuursteen dat hem minder is geleverd dan op het, in het artikel bedoelde document, aangegeven, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

8. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de principaal slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid van de goederen. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen, zoals kwaliteit, afmetingen of stuktal per handelseenheid, kan de principaal echter slechts aanspraken jegens Coenen Tegels & Natuursteen ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de principaal het bestaan van zulke bezwaren meldt:
a. In geval van levering franco werk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
b. In alle andere gevallen vóór de verwerking van de goederen.
Indien de principaal volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem zulks niet het recht om betaling op te schorten.
Met betrekking tot niet verborgen gebreken of beschadigingen van/aan goederen, dient principaal die onmiddellijk bij aflevering van de goederen te melden en dienen die gebreken c.q. beschadigingen op de afleveringsbon te worden vermeld, bij gebreke waarvan elke recht van de principaal daarover te reclameren zal zijn vervallen.

9. Alle werkzaamheden die uitgevoerd worden die niet op de offerte c.q. opdrachtbon vermeld staan, of nadien schriftelijk bevestigd, worden als meerkosten door Coenen Tegels & Natuursteen in rekening gebracht.
Coenen Tegels & Natuursteen is niet verantwoordelijk voor loszittende vensterbanken, alsmede scheuren en andere bouwkundige gebreken die ontstaan of blijken tijdens de montage voor zover niet ontstaan door verwijtbaar handelen van Coenen Tegels & Natuursteen .
De kosten van herstel van de voormelde gebreken komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

10. Indien naar Coenen Tegels & Natuursteen oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de principaal deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt, ook indien een betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Coenen Tegels & Natuursteen het recht om de leve-ring op te schorten c.q. de uitvoering van de bouwwerkzaamheden op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om wanneer de principaal geen gevolg heeft gegeven aan een sommatie tot zekerheidsstelling binnen een door Coenen Tegels & Natuursteen te bepalen termijn van minimaal 5 dagen de overeenkomst te annuleren en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
Bij wanbetaling door principaal is Coenen Tegels & Natuursteen gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties c.q. bouwwerkzaamheden op te schorten.

11. Reclames dienen binnen tien dagen na levering van de goederen althans na oplevering van het werk schriftelijk ter kennis van Coenen Tegels & Natuursteen te worden gebracht op straffe van niet ontvankelijkheid.
Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie dat wil zeggen dat reclames die betrekking hebben op een bepaalde levering geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
Onder reclames worden verstaan alle grieven van de principaal terzake van de hoedanigheid van een leverantie.
Betreft de reclame niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken, die eerst bij de be- of verwerking van de goederen of bij het gebruik kunnen blijken, dan kan de reclame nog geldend worden gemaakt binnen 8 werkdagen nadat het gebrek de principaal is gebleken, echter nimmer later dan 1 maand na factuurdatum.
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
Een klacht ten aanzien van door Coenen Tegels & Natuursteen geleverde prestaties zal door Coenen Tegels & Natuursteen niet behandeld hoeven te worden zolang principaal niet aan al zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft.

12. De principaal kan de opdracht tot levering van zaken op bestelling niet annuleren, evenals geaccordeerde offertes.
Annulering van bestelde of gereserveerde zaken kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder vergoeding door de principaal van 40% van de koop- c.q. aannemingsprijs.

13. Overmacht: Indien Coenen Tegels & Natuursteen door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of het werk uit te voeren of op normale wijze te leveren c.q. uit te voeren zal hij het recht hebben de levertijd c.q. bouwtijd te verlengen met de duur van de overmacht. Als overmacht zullen onder meer gelden: extreme weersomstandigheden, oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen , niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Coenen Tegels & Natuursteen redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

14. De aannemingsprijs c.q. koopprijs inclusief omzetbelasting dient binnen 5 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders individueel met principaal overeengekomen.
Na de vervaldatum is de principaal zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd bij bedrijven gelijk de wettelijke handelsrente en bij particulieren gelijk de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend.
Indien Coenen Tegels & Natuursteen zijn vordering na de vervaldag ter verdere incasso uit handen geeft, is principaal verplicht de buitengerechtelijke kosten ter incassering te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd als volgt:
- over de eerste € 3000,-- 15%
- over het meerdere tot € 6500,-- 10%
- over het meerdere tot € 15.000,-- 8%
- over het meerdere tot € 60.000,-- 5%
- over het meerdere 3%

15. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen Coenen Tegels & Natuursteen en de principaal mochten ontstaan worden berecht door de rechtbank van de arrondissement te Maastricht zulks afhankelijk van de hoofdsom i.v.m. de absolute competentie.
Op al onze transacties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16. Iedere aansprakelijkheid van Coenen Tegels & Natuursteen reikt nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, danwel herlevering van de goederen, zulks ter keuze van Coenen Tegels & Natuursteen en voorzover Coenen Tegels & Natuursteen in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens Coenen Tegels & Natuursteen doen gelden. Coenen Tegels & Natuursteen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten.

17. Bedingen, afwijkend van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijke tussen principaal en Coenen Tegels & Natuursteen zijn overeengekomen.

18. Wanneer meerdere algemene voorwaarden tegelijk van toepassing zijn, prevaleren te allen tijden de algemene voorwaarden van Coenen Tegels & Natuursteen .

19. Deze algemene voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid-Limburg.

Papenhoven, d.d. 24 april 2009
( algemene voorwaarden van Coenen Tegels & Natuursteen B.V. )